Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Stan zdrowotny lasów Nadleśnictwa Rajgród wynika z zaszłości historycznych.

Wielkoobszarowe odwodnienia będące skutkiem ogromnych przedsięwzięć inżynierii wodnej w połowie XIX wieku i ich kontynuacji aż do lat 70-tych wieku XX zburzyły stosunki wodne i przeobraziły liczne siedliska, duże obszary zostały wylesione na przełomie XIX i XX wieku na potrzeby rolne lub ze względów militarnych, rabunkowa gospodarka okupacyjna okresu I wojny światowej i pożary dopełniły obraz antropopresji, której dramatyczne skutki odczuwamy do dziś.

Cykliczny wzrost liczebności szkodników pierwotnych sosny(brudnicy mniszki, strzygonii choinówki i boreczników) wymagają nieustannej czujności prognostycznej, zaś walka z cetyńcem i przypłaszczkiem granatkiem ma charakter permanentny.

 

Fakt, ze ok. 20% drzewostanów pochodzi z zalesień gruntów porolnych przekłada się w oczywisty sposób na konieczność nieustannej walki z hubą korzeniową.

Stosunkowo największe koszty są ponoszone na ochronę upraw i młodników przed jeleniowatymi, a zwłaszcza przed łosiem, którego sezonowe migracje z Biebrzańskiego Parku Narodowego prowadzą do katastroficznych przegęszczeń.

Ochrona przeciwpożarowa

Lasy Nadleśnictwa Rajgród zaliczono do II kategorii zagrożenia. Posiadanie dwóch wież obserwacyjnych, własnego samochodu gaśniczego oraz prowadzenia systematycznych działań prewencyjno-propagandowych we współpracy z Państwową Strażą Pożarną pozwoliły utrzymać ilość pożarów na bardzo niskim poziomie (w roku 2007 1 pożar na powierzchni 0,12 ha, w 2008r. 1 pożar o pow. 0,03ha, w 2009r. 1 pożar o pow. 0,30ha, w latach 2010 - 2013 pożary nie wystąpiły). Trzeba odnotować to jako sukces, zważywszy na ciągle obecne w obyczajowości wiejskiej zjawisko wypalania łąk oraz natężenie ruchu turystycznego.