Aktualności Aktualności

Prace gospodarcze

Zapytanie ofertowe

                                                                                                    Tama, dnia 09.10.2019r.       

S.270.9.2019                                                                                   

 

                                                                                  

                                                                                   

1.  Nazwa i adres Zamawiającego:    

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rajgród, Tama 2, 19-206 Rajgród.

2. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2018 poz. 1986  z późn. zm.

3. Określenie przedmiotu zamówienia i zakres obowiązków  do wykonania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac gospodarczych przy siedzibie Nadleśnictwa Rajgród w Tamie roku 2019-2020.                                                                                     

Do obowiązków wykonawcy należy:

- utrzymanie porządku i czystości  wokół budynków (grabienie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz parkingów),

- pielęgnacja trawników (koszenie, zbieranie skoszonej trawy, grabienie, nawożenie),  drzew, krzewów,

 -  w okresie zimowym:  odśnieżanie oraz dbanie o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów,  

- wykonywanie nieskomplikowanych napraw niewymagających kwalifikowanych umiejętności,

- w przypadku awarii pomp ciepła w głównym budynku nadleśnictwa obsługa kotłowni opalanej drewnem,

- utrzymanie w należytym porządku otoczenia studni głębinowej i hydroforni przy nadleśnictwie,

- konserwacja i czyszczenie kanalizacji sanitarnej przy nadleśnictwie,

- utrzymanie w należytym porządku pomieszczeń kotłowni i wentylatorni w budynku nadleśnictwa,

 - zadania i czynności pomocnicze, usługowe w stosunku do innych pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, itp.

Prace wykonywane będą w dni robocze w godzinach ustalonych z Zamawiającym w miarę istniejących po jego stronie potrzeb.

4. Opis sporządzenia oferty.

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem określonym przez zamawiającego. Wzór formularza dostępny do pobrania na stronie internetowej zamawiającego.

Do formularza oferty należy dołączyć dokumenty jednoznacznie określające posiadanie:

- uprawnień palacza c. o.

- uprawnień pilarza.

5. Kryteria oceny oferty.

Kryterium wyboru oferty:

 -  cena  - 100%

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

6. Miejsce i termin składania ofert.

Nadleśnictwo Rajgród, Tama 2, 19-206 Rajgród w sekretariacie – pokój 11 do dnia 17.10.2019r do godz. 9.00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej bezpośrednio po upływie terminu ich składania tj. 17.10.2019r. o godz. 9.15.

Nadleśnictwo Rajgród zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                            Nadleśniczy

                                                                                         Jacek Konieczny

 

 

W załączeniu:

  1. oferta
  2. wzór umowy
  3. Protokół z otwarcia ofert

 

 

Materiały do pobrania