Aktualności Aktualności

Orliki w Nadleśnictwie Rajgród

Nadleśnictwo Rajgród jest nielicznym miejscem wspólnego występowania par lęgowych dwóch gatunków orłów- orlika grubodziobego Clanga clanga oraz orlika krzykliwego Clanga pomarina.

Orlik grubodzioby to skrajnie rzadki orzeł, zamieszkujący wschodnią Europę i Azję. W Polsce jego zasięg ograniczony jest do doliny Biebrzy, gdzie występuje w liczebności 10-12 par lęgowych. Pojedyncze pary złożone z orlika grubodziobego i blisko z nim spokrewnionego orlika krzykliwego występują ponadto w kilku lokalizacjach przy wschodniej granicy kraju. Rzadkość gatunku związana jest przede wszystkim z jego wyraźną preferencją do rozległych obszarów mokradłowych, których w Europie Środkowej jest już bardzo niewiele. Głównym zagrożeniem dla tego gatunku jest zanikanie oraz przekształcanie mokradeł, co spowodowane jest przede wszystkim melioracją osuszającą ekosystemów bagiennych.

Nadleśnictwo Rajgród zakupiło 4 urządzenia typu fotopułapka i 2 urządzenia typu loger GPS GSM. Urządzenia te umożliwiają uzyskanie pełnej informacji o przebiegu sezonu gniazdowego oraz śledzenie losów ptaków- uzyskanie informacji o dacie podjęcia wędrówki i powrotu na lęgowisko.

Oba gatunki są zagrożone wyginięciem, a monitorowanie populacji jest jednym z najważniejszych zadań, które pozwolą na ich skuteczną ochronę.

Nadleśnictwo Rajgród od wielu lat współpracuje i podejmuje działania w zakresie ochrony tego gatunku z Komitetem Ochrony Orłów oraz panem dr hab. Grzegorzem Maciorowskim z Zakładu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, co przyczynia się do skuteczniejszej ochrony tych ptaków.