Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o zamówieniu Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie na dostawę torfu

W związku z brakiem ofert na dostarczenie torfu, Nadleśnictwo Rajgród ponawia zapytanie.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Przetarg ofertowy o wartości poniżej 30 000 euro netto – nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1. Nazwa i adres zamawiającego:                                                                              

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 Nadleśnictwo Rajgród, Tama 2, 19-206 Rajgród       

2. Określenie  przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa torfu odkwaszonego o pHKCL w przedziale 5,4 -6,5 w ilości 148 m3. Frakcja torfu powinna zawierać się w przedziale do 20 mm.

Torf nie może zawierać zanieczyszczeń takich jak: ił, kamienie, gruz, kawałki drewna i kory, domieszki gliny, perzu. Torf należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego i dokonać rozładunku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wysłania dostarczonego torfu do badań, w celu potwierdzenia właściwości torfu.

Wszelkich informacji udzieli Piotr Skowronektel. 86 273 32 71, w godzinach urzędowania: 700-1500

3. Oczekiwany termin wykonania zamówienia:   do 31.12.2018r.

4. Wymogi formalne oferty: Na ofertę składają się następujące dokumenty:

- Formularz oferty– Załącznik nr 1

- Oświadczenie Oferenta dotyczące RODO – Załącznik nr 7

Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta musi być napisana w języku polskim, powinna być sporządzona czytelnie za pomocą maszyny do pisania, komputera lub ręcznie, w sposób uniemożliwiający łatwe usunięcie zapisów, oraz podpisana przez osobę upoważnioną.

5. Opis sporządzenia oferty.                                                     

Oferta musi zawierać wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny ze wzorem określonym przez Zamawiającego. Ofertę  należy:

-przekazać w terminie do 18.12.2018r do godz.: 9:00 z dopiskiem: „Oferta dostawę torfu” Liczy się termin wpływu oferty do sekretariatu Nadleśnictwa Rajgród.

6. Kryteria oceny ofert:

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

  1. Cena – 100 %

Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto wraz z dostawą za przedmiot zamówienia podana w formularzu oferty (Załącznik nr 1).

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę ( rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7. Termin składania ofert: 18.12.2018r. godz.: 9:00

8. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Nadleśnictwa w Sali konferencyjnej w dniu 18.12.2018r. o godzinie 9:15.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w Nadleśnictwie Rajgród. Nadleśnictwo Rajgród zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub pozostawienia go bez wyboru oferty, bez podawania przyczyn.

 

Załączniki:

- Formularz oferty– Załącznik nr 1

- Umowa – Załącznik nr 2

Materiały do pobrania